Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 Onder “Jalloh” wordt verstaan: de eenmanszaak Jalloh Tolk en Vertaalbureau, gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen.

1.2 Onder “de wederpartij’ wordt verstaan: degene aan wie Jalloh aanbiedingen doet, een offerte uitbrengt of waarmee Jalloh een overeenkomst sluit.

1.3 De werkzaamheden van Jalloh bestaan onder meer uit het verzorgen van vertalingen en tolkdiensten en overige secretariële werkzaamheden.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

1.5 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn op latere overeenkomsten tussen Jalloh en de wederpartij onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

2.1 Alle door Jalloh gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Als de wederpartij de aanbieding/offerte van Jalloh eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging geen deel uit van de overeenkomst, tenzij deze door Jalloh is aanvaard.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Iedere opdracht wordt door Jalloh naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uitgevoerd.

3.2 De wederpartij dient Jalloh tijdig de gegevens en informatie te verstrekken, welke benodigd zijn voor het vervullen van de opdracht, eventueel conform opgave van Jalloh.

3.3 Opgegeven termijnen en/of data gelden als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn, tenzij partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3.4 Indien partijen geen termijn zijn overeenkomen, dient de wederpartij Jalloh schriftelijk een termijn te stellen van minimaal één maand om alsnog te kunnen presteren, alvorens Jalloh in verzuim verkeert.

3.5 Jalloh doet haar uiterste best om opgegeven termijnen en/of data zoveel als mogelijk na te komen. Echter, overschrijding daarvan kan immer tot aansprakelijkheid leiden van Jalloh, tenzij er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.

3.6 Bij een verzoek van de wederpartij tot aanvullen en/of wijzigen van de opdracht, behoudt Jalloh zich het recht voor de opgegeven termijn en/of data te wijzigen.

3.7 Jalloh is gerechtigd de opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijzen zijn exclusief belastingen, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Jalloh, aldus dat in redelijkheid niet van Jalloh gevergd mag worden dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs, zullen Jalloh en de wederpartij opnieuw prijsafspraken maken.

4.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van een woord- of uurtarief. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening gebracht worden. Jalloh is bevoegd deze tarieven te wijzigen, waarbij zij het voornemen tot wijziging aan de wederpartij kenbaar zal maken. Indien de wederpartij de wijziging niet wenst te aanvaarden, dient zij dat binnen zeven dagen na verzending van het voornomen tot wijziging aan Jalloh kenbaar te maken. Alsdan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.

4.4 Bij een verzoek van de wederpartij tot aanvullen en/of wijzigen van de opdracht, behoudt Jalloh zich het recht voor om een prijsverhoging door te voeren.

4.5 Bij annulering van een opdracht door de wederpartij behoudt Jalloh zich het recht voor om de vaste prijs, dan wel haar onkosten, schade en loon (gedeeltelijk) in rekening te brengen.

Artikel 5: Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door bijschrijving van het factuurbedrag in euro’s op de bankrekening van Jalloh. Deze termijn is een fatale termijn. Als binnen de termijn geen, althans geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij in verzuim.

5.2 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.3 Als de wederpartij in verzuim is, is hij wettelijke handelsrente, althans voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of rechtspersoon wettelijke rente, verschuldigd.

5.4 Indien Jalloh in verband met de niet tijdige betaling (buiten)gerechtelijke incassomaatregelen dient te nemen, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. De incassokosten worden, naar keuze van Jalloh, berekend op grond van de wettelijke regeling, dan wel op grond van het Rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake buitengerechtelijke kosten (of een opvolgend rapport). Als de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of rechtspersoon, is hij gerechtigd om binnen veertien dagen na de aanmaning waarin de gevolgen van niet tijdige betaling zijn vermeld, te kiezen voor de wettelijke regeling.

5.5 Zolang de wederpartij niet volledig aan diens (betalings)verplichtingen heeft voldaan, is Jalloh niet gehouden verdere prestaties te verrichten.

Artikel 6: Reclame

6.1 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking, uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden door Jalloh schriftelijk te worden gemeld aan Jalloh.

6.2 Indien de klacht door Jalloh gegrond wordt bevonden, zal Jalloh de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dat inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient, voor zover Jalloh aan de wederpartij meldt de werkzaamheden alsnog te verrichten, uiterlijk binnen zeven dagen aan Jalloh kenbaar te zijn gemaakt.

6.3 Het recht op reclame vervalt als de wederpartij het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of de wederpartij het geleverde aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Jalloh doet haar uiterste best de werkzaamheden naar behoren te verrichten, onder meer doordat zij enkel met beëdigde tolken en vertalers werkt.

7.2 De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Jalloh aangeleverde gegevens.

7.3 Jalloh is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 De wederpartij vrijwaart Jalloh tegen aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Jalloh ten behoeve van de wederpartij zijn verricht, waaronder begrepen aanspraken wegens beweerde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

7.5 Jalloh is verzekerd voor eventuele aansprakelijkheden. In ieder geval strekt de aansprakelijk van Jalloh nimmer verder dan het bedrag waarop uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar valt.

7.6 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering van de verzekeraar zal plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Jalloh in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet.

7.7 Bij verhuur is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde zaak, ook als schade is veroorzaakt door personen die met zijn goedvinden het gehuurde betreden. Jalloh is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de eigendommen van de wederpartij.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Omstandigheden van dien aard dat het vorderen van naleving of nakoming van een overeenkomst door Jalloh of de wederpartij kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.

8.2 In geval van overmacht is Jalloh niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enige schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is Jalloh bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is de wederpartij wel gehouden de voor werkzaamheden die zijn verricht voordat de overmacht intrad aan Jalloh te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht als de overmacht langer duurt dan twee maanden.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dat door de andere partij is medegedeeld of als dat voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Als, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Jalloh gehouden is vertrouwelijk informatie te verstrekken, en Jalloh zich niet kan beroepen op enig verschoningsrecht, is Jalloh niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Jalloh vervaardigde werkzaamheden gaan over op de wederpartij op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Jalloh met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Alle door Jalloh aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen het arrondissement waar Jalloh is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Meer informatie?Maak een vrijblijvende afspraak!

Afspraak maken